About us : Log in : Register

forget password?
Metro Archives
“PRINTSERV - Digital Printing Service Center”
        “PRINTSERV - Digital Printing Service Center”   ศูนย์ให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้แนวคิด Print On Demand เพื่อรองรับงานพิมพ์ประเภทต่างๆ บริการจัดทำรูปเล่มอาทิ เอกสารคู่มือฝึกอบรม, รายงานประจำปี, หนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี, สมุดบันทึก, แผ่นพับ, โบรชัวร์, นามบัตร และ เอกสารไดเร็กเมล์ ตลอดจนเอกสารสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกประเภท รับรองคุณภาพงานพิมพ์ระดับสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยของของเอกสารและงานพิมพ์ 
สนใจสอบถามการใช้บริการงานพิมพ์ได้ที่ โทร.1640 
e-mail : printserv@metrosystems.co.thShop by Selected Brands
presented by metro-oa.com