About us : Log in : Register

forget password?
Metro Archives
5 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องขอยื่นเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

กรมสรรพากร ออกประกาศล่าสุดว่า ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ที่ทำตราสารอิเล็กทรอนิกส์ 5 ตราสาร ดังนี้

1.สัญญาจ้างทำของ

2.สัญญากู้ยืมเงิน หรือทำการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร 

3.ใบมอบอำนาจ

4.ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมบริษัท

5.สัญญาค้ำประกัน

ให้ยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ได้ที่ www.rd.go.thสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สารนิเทศกรมสรรพากร โทร 1161

ข้อมูลจาก กรมสรรพากร
Shop by Selected Brands
presented by metro-oa.com